இலங்கை : அரசியல் பகடையாட்டம்

கொடுங்கோல் மன்னன் ஒருவனுக்கு தனது இறுதிகாலத்தில் ஒரு ஆசை! “எப்படா இவன் ஒழிவான் எனக் காத்திருக்கும் தன் மக்கள் தான் இறந்த பிறகு தன்னையும் தனது ஆட்சியினையும் புகழ வேண்டும்! ” நடக்கிற காரியமா?? செத்ததும் வெடி வெடித்து கொண்டாட காத்திருக்கும் மக்கள் எப்படி இவனை நல்லவன் என்பர்? நப்பாசைதான்! இருந்தும் மரணத் தறுவாயில் தனக்கு அடுத்து அரியணை ஏறக் காத்திருக்கும் தனது மகனிடம் சொல்லிவிட்டு கண்ணை மூடிவிட்டான்! இப்படி ஒரு சோதனையா? ஏழு கடல் ஏழு…

பகிர: